Tragedy of the Commons

ที่ทำงานของผมนั้น ไม่ค่อยมีใครอยากทำงาน เพราะ รัฐจ่ายเงินเดือนแก่ทุกคนแบบคงที่ เท่ากัน ปรากฏว่า ทุกคนเลยไม่ยอมทำงาน บางคนก็อ้างป่วย บางคนก็อ้างทำไม่เป็น บางคนก็ทำให้นิ้วตัวเองหัก เพื่อจะได้อ้างได้ว่าไม่ต้องพิมพ์งานตลอดไป ทุกคนอยู่ในสภาพโยนงานโดยมีข้ออ้าง เป็นเกมแห่งความลำบากใจของจำเลย ทุกคนรู้ดีว่า ถ้าไม่มีใครทำงาน รัฐจะล่มสลาย แต่ก็ไม่มีใครอยากทำงาน เพราะใครกล้าขยันทำงาน งานทั้งหมดในหน่วยงานจะมากองอยู่ที่เขาคนเดียว คนทำงานคือคนที่เสียเปรียนคนอื่น จึงไม่มีใครยอมทำงาน ปัจจุบันยังไม่มีทางออกของ Tragedy of the Commons แบบนี้

ในขณะเดียวกัน การคอรัปชั่น รับสินบน ก็เป็นเกมแห่งความลำบากใจ อีกอย่างหนึ่ง ใครไม่โกง ย่อมเสียเปรียบคนอื่นในหน่วยงาน ทำนองว่า ถ้าคุณไม่คอรัปชั่น คนอื่นก็คอรัปชั่นอยู่ดี ทุกคนเลย คอรัปชั่นไว้ก่อน ทั้งยังมี แข่งขันประจบสอพลอนาย แล้วได้ดี ฯลฯ ทำให้ที่ทำงานเต็มไปด้วยแข่งคอรัปชั่น และแข่งสอพลอนาย
ปัจจุบันยังไม่มีทางออก Tragedy of the Commons แบบนี้

via http://dekisugi.net/archives/15579/comment-page-1#comment-9055