love love love love

หากแม้นมีคนบอกว่า ความรักที่แท้จริงมีเพียงครั้งเดียว ไม่มีครั้งที่สอง อย่างนั้นคำกล่าวนี้มาตรว่าเป็นปรัชญาคำหนึ่ง แต่ไม่อาจนับเป็นเหตุผลอันเที่ยงแท้
เนื่องเพราะความรักสามารถแปรสภาพ แปรเปลี่ยนเป็นน้ำมิตร แปรเปลี่ยนเป็นน้ำใจ แปรเปลี่ยนเป็นพึ่งพาอาศัยกันและ กัน ถึงกับสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความแค้น
จากเรื่อง เหยี่ยวนรกทะเลทราย