2 responses to “Microsoft Windows 1.0 ads by Steve Ballmer”

  1. ThAniK says:

    ยักกะคนบ้า สงสัยก่อนมาแสดงโฆษณาต้องอัพยาอะไรมาก่อนแน่ๆเลย

  2. kijjaz says:

    ถึงใจว่ะเพื่อน